(ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารและเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (e-bidding) PDF พิมพ์
Thursday, 14 September 2017
- (ร่าง) ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนี เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารและเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องสกัดสารและเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

SUBSCRIBE

Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.