หน้าแรก

มาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด PDF พิมพ์
Friday, 17 September 2004
    1. การรณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสารและสร้างจิตสำนึก โดยหน่วยงานของรัฐให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักถึงบทกำหนดโทษต่างๆ ที่จะได้รับเมื่อกระทำผิดในคดียาเสพติดตามกฎหมายและโทษทางวินัย
    2. การประชาสัมพันธ์ชมเชยเจ้าหน้าที่ของรัฐด้านการปราบปรามยาเสพติดด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีผลงานดีเด่น
    3. สนับสนุนให้เกิดมาตรการควบคุมทางสังคมเพื่อสอดส่องดูแลพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในรูปแบบต่างๆ
    4. การสอดส่องดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น และพิจารณาความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาที่เพิกเฉยหรือละเลย
    5. ให้หน่วยราชการต่างๆ ตามที่ได้กำหนดจัดให้มีระบบข่าวและศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 21 February 2005 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4