หน้าแรก

ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๙
Thursday, 18 May 2017
ขอเชิญวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๙
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น.
ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาทุนสร้าง“พระพุทธชัยวัฒน์ธัญญารักษ์ราชมหามงคล” ประดิษฐาน ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราช
 ชนนี  จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพผู้ป่วยยาเสพติดที่รับการบำบัดรักษาระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ  รวมทั้งส่งเสริมพลานามัยของข้าราชการและประชาชนทั่วไป
ประเภทการแข่งขัน
ประเภทมินิมาราธอน     ๑๐.๕     กิโลเมตร

 ประเภทมินิมาราธอน          ๕    กิโลเมตร
ค่าสมัคร
ท่านละ ๓๒๐ บาทพร้อมเสื้อที่ระลึก ๑ ตัว
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
แผ่นพับรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  จังหวัดปทุมธานี
โทร.  ๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐ – ๘ ต่อ ๔๙๔,๕๐๕
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 18 May 2017 )
รับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลธัญญารักษ์อาวอร์ด
Tuesday, 18 April 2017

การรับสมัครบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2560
จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 9 มิถุนายน 2560
รางวัลมีทั้งหมด  4 ประเภท ดังนี้
1. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
2. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
3. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานวิชาการด้านการบำบัดรักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ติดยาเสพติด หรือชุมชน/หมู่บ้านที่มีการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 15 May 2017 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 18
Wednesday, 15 March 2017
 
*****************************************************************
หมายเหตุ
- ลงทะเบียนแสดงความจำนงการนำเสนอผลงานวิชาการยาเสพติดภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
- ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ภายใน
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 24 April 2017 )
หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด
Monday, 03 April 2017
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 03 April 2017 )
รับประกาศนียบัตรในการประชุม HA National Forum
Monday, 20 March 2017
     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน และมอบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล แก่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โดยมีนายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเลพติดแห่งชาติฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballrom ศูนย์ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี ประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 20 March 2017 )
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4